Je hebt recht op een transitievergoeding als jouw contract op initiatief van de werkgever wordt beëindigd en je minimaal 24 maanden in dienst bent geweest. Ook als je ziek uit dienst gaat.

De transitievergoeding bestaat sinds 1 juli 2015, de ingangsdatum van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het is een vergoeding, die de werkgever bij ontslag op initiatief van de werkgever betaalt aan de werknemer.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Tijdens de eerste 104 weken (twee jaar) van je ziekte ontvang je salaris van de werkgever zolang je een dienstverband hebt.

Is in deze 104 weken re-integratie binnen de organisatie niet mogelijk gebleken? Dan kan de werkgever na 104 weken een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen vanwege langdurig verzuim. Als deze wordt toegekend kan het contract worden ontbonden. Ook dan kun je recht hebben op een transitievergoeding.

Daarbij gelden dezelfde voorwaarden; jouw dienstverband heeft minimaal 24 maanden geduurd en de werkgever heeft het initiatief genomen om het contract te beëindigen. In dit geval dus door een ontslagvergunning.

Wanneer je zelf ontslag neemt of je gaat met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen (vaststellingsovereenkomst) dan is er geen recht op een transitievergoeding.

Er kunnen in een vaststellingsovereenkomst wel (andere) vergoedingen worden afgesproken. Laat je bij een vaststellingsovereenkomst bijstaan door een arbeidsjurist.

Transitievergoeding bij tijdelijke contracten

Tegenwoordig zijn veel arbeidsovereenkomsten gebaseerd op jaar- of uitzendcontracten. Ook dan geldt: als je langer dan twee jaar in dienst bent geweest, heb je mogelijk recht op een transitievergoeding.

Als je eerst een uitzendcontract had en je bent daarna in dienst gegaan bij hetzelfde bedrijf waarnaar je eerst werd uitgezonden, dan telt je uitzendperiode vaak ook mee in de berekening van de 24 maanden dienstverband.

Wanneer er een onderbreking in het dienstverband is van meer dan zes maanden, dus ook tussen de uitzendovereenkomst en het contract bij de werkgever, dan vervalt het arbeidsverleden wat je had opgebouwd en begint de telling opnieuw.

Voor seizoenswerk gelden overigens andere termijnen, maar die laten we voor nu buiten beschouwing.

Transitievergoeding berekenen met deze formule

Krijg je in de jaren 2015 – 2019 een transitievergoeding? Dan geldt de volgende berekening:

 • Over de eerste tien dienstjaren: je ontvangt eenderde van een maandsalaris, vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je in dienst was.
 • Over jaren na 10 dienstjaren: je ontvangt de helft van een maandsalaris, vermeerderd met het aantal jaren dat je meer dan tien jaar in dienst was.

Een maandsalaris is honderd procent van het bruto loon, plus alle ‘vaste salariscomponenten’.

De vaste salariscomponenten zijn:

 • Vakantiegeld
 • Ploegentoeslagen
 • Overwerkvergoedingen
 • Bonussen
 • Winstuitkeringen
 • Eindejaaruitkeringen

Zieke medewerkers kunnen in de twee jaar ziekte minder dan 100 procent van het salaris ontvangen. De transitievergoeding wordt berekend over het oorspronkelijke salaris (100 procent).

De transitievergoeding is in 2019 maximaal € 81.000 of een jaarsalaris (afhankelijk van welke het hoogste uitvalt).

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Daardoor worden een aantal zaken gewijzigd, waaronder de transitievergoeding.

Wat gaat er in grote lijnen veranderen in de transitievergoeding?

 • De werknemer krijgt vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, in plaats van na 24 maanden dienstverband.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt aangepast. De opbouw bedraagt straks voor iedereen – ongeacht de leeftijd van de werknemer – een derde van het maandsalaris. Bij lange dienstverbanden van tien jaar of meer wordt de transitievergoeding daardoor lager.
 • Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst vanwege langdurig verzuim kan de werkgever een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die hij is verschuldigd aan de zieke werknemer.
De transitievergoeding en belasting

Inkomsten moet je opgeven bij de Belastingdienst. Dat geldt niet alleen voor loon, maar ook voor andere inkomsten zoals een transitievergoeding. Over inkomsten betaal je inkomstenbelasting. Hoeveel belasting je betaalt hangt af van jouw jaarinkomen.

Mogelijk wordt (een deel van) jouw bruto transitievergoeding gebruikt voor scholing of outplacement. Of je hebt eerder een opleiding gevolgd welke door de werkgever is betaald, waarvan de kosten nu in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Het antwoord op de vraag of en hoe de transitievergoeding wordt belast, hangt af jouw persoonlijke situatie en is dus maatwerk.

Daarom onze tip: laat je informeren door een financieel expert, een inkomensspecialist of neem contact op met de BelastingTelefoon. Je weet dan precies waar je straks aan toe bent.

De transitievergoeding en je toeslagen (kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag)

Als je jaarinkomen hoger wordt doordat je een transitievergoeding ontvangt, kunnen bepaalde toeslagen lager uitvallen of zelfs vervallen in dat jaar. Dit geldt dus niet alleen voor de komende perioden, maar voor alle maanden in dat jaar.

Een voorbeeld.

Jan heeft een jaarlijks inkomen van € 20.000 en ontvangt elke maand € 200 huurtoeslag. In augustus raakt hij zijn baan kwijt en ontvangt hij een transitievergoeding van € 12.000. Zijn jaarinkomen komt dat jaar boven de huursubsidiegrens voor alleenstaanden. Tijdens de laatste maanden krijgt hij geen huursubsidie meer, én hij moet de al ontvangen bedragen terugbetalen.

Daarom onze tip: zorg dat je je jaarinkomen snel wijzigt op Mijn Toeslagen. Je kunt dan gelijk zien op welk bedrag je dit jaar recht hebt. Heb je teveel ontvangen, dan kun je je voorbereiden op de terugvordering door een deel van je transitievergoeding opzij te zetten.

Het kan ook verstandig zijn om je nieuwe jaarinkomen in te voeren in je voorlopige belastingaangifte over dit jaar. Je hebt mogelijk teveel belasting betaald, en krijgt na je voorlopige aangifte maandelijks een bedrag terug. Je geeft dit door op de site van de Belastingdienst

Let op: zorg dat je rond de jaarwisseling opnieuw een voorlopige aangifte doet voor volgend jaar, zodat de Belastingdienst kan rekenen met de juiste bedragen.

Wie helpt mij bij een transitievergoeding?
 • Jouw werkgever.

 • Het UWV.

 • Juridische hulpverlening (niet verplicht, wel aan te raden).

 • Het forum van Samen Veerkrachtig, waar ervaringsdeskundigen jouw vragen beantwoorden.

Je bent niet de enige

Onverwachts in de ziektewet is lastig. Maar vergeet niet: jij bent niet de eerste die met deze vragen rondloopt. Sterker nog: op het forum van Samen Veerkrachtig ontmoet je anderen zoals jij. Meld je daarom vandaag nog aan om tips en ervaringen uit te wisselen.

Willem Verhoeven
Voorheen lasser en bankwerker. Helpt nu leerlingen.

ED helpt je op weg!

Via Samen Veerkrachtig vind je mensen die eerder een situatie als de jouwe hebben meegemaakt. Zij zijn onze ErvaringsDeskundigen, kortweg ED’s. In het forum herken je ze aan de oranje cirkel om hun foto. Aan ED’s kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de keuring van het UWV of het vinden van ander werk. Benader ze gerust als je ergens mee zit, want op Samen Veerkrachtig helpen we elkaar bij het vinden van antwoorden.

Meest besproken op het forum