Toepasselijkheid
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de community Samen Veerkrachtig, bestaande uit de website www.samenveerkrachtig.nl en het bijbehorende forum, bijeenkomsten van leden en hulp van ErvaringsDeskundigen (ED). Door de bijeenkomsten bij te wonen, de online community te bezoeken en/of de op of via dit medium aangeboden informatie te gebruiken, of te delen en/of informatie te plaatsen verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de huisregels

NV schade maakt de community Samen Veerkrachtig mogelijk. NV schade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bijdragen die door community-leden op de website, het forum of andere kanalen van de community worden geplaatst of daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade. Via de community manager behoudt NV schade zich het recht voor om deze bijdragen geheel of gedeeltelijk van de website of het forum te verwijderen als deze in strijd zijn met de voor de community opgestelde huisregels. NV schade streeft naar een goede toegankelijkheid van de community. NV schade kan echter niet garanderen dat de online community foutloos of ononderbroken functioneert.

Intellectueel eigendom
Website
De opzet en het design van de website www.samenveerkrachtig.nl, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen en logo’s, zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en eigendom van NV schade.

Forum, bijeenkomsten en bijdragen van ErvaringsDeskundigen
De verzameling van de content in het forum, informatie gedeeld tijdens bijeenkomsten of opgesteld door ErvaringsDeskundigen is eigendom van de individuele leden en kan niet zonder voorafgaande toestemming van de auteurs (leden) worden gepubliceerd. 

Vragen of klachten
De tekst van deze disclaimer kan zonder opgave van redenen en zonder hiervan nadere aankondiging te doen,  worden aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u een vraag heeft of dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: info@samenveerkrachtig.nl